Adviseur Bodem

Standplaats:
Leiden
Startdatum:
01.07.2019
Einddatum:
31.12.2019
Uren per week:
36

DOEL VAN DE AFDELING
 
De afdeling Bodem voert het gehele bodembeheer van de deelnemende gemeenten uit. De afdeling ontwikkelt beleid en draagt zorg voor de naleving van de milieuwetgeving, met name de Wet bodembescherming (Wbb) o.a. door begeleiding van bodemsanering en advisering rondom bouwaanvragen. Daarnaast formuleert de afdeling operationeel milieubeleid en worden klachten behandeld op het terrein van niet aan bedrijven gerelateerde klachten en meldingen.
 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE
 
Ontwikkelen van beleid en adviseren op het gebied van bodemonderzoek, -sanering en –bescherming. Ondersteunen bij de vergunningverlening en naleving van wet- en regelgeving op het gebied van bodemonderzoek, -sanering en –bescherming, grondbank, bouwstoffenbesluit en bodemzonering. Zorgdragen voor meer complex bodemonderzoek en –sanering.RESULTAATGEBIEDEN

Beleidsontwikkeling en advisering op het gebied van bodemonderzoek, -sanering en –bescherming, grondstromen bouwstoffenbesluit en bodembeheer en -zonering
 
-                 verricht onderzoek, volgt en evalueert relevante ontwikkelingen
-                 vertaalt deze in voorstellen en notities
-                 adviseert het management
-                 draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid op het vakgebied
-                 draagt zorg voor de uitwerking van vastgesteld beleid in concrete verordeningen, regelingen, maatregelen e.d.
-                 fungeert als eerste aanspreekpunt op het gebied van bodemvraagstukken
-                 draagt zorg voor een actueel bodeminformatiesysteem
 
Prestatie-indicatoren
-                 kwaliteit en tijdigheid van beleidsnotities
-                 kwaliteit van de adviezen
 
Advisering ten behoeve van vergunningverlening en handhaving

-                 adviseert de medewerkers vergunningverlening en handhaving op het gebied van bodemvraagstukken
 
Prestatie-indicatoren
-                 kwaliteit van de adviezen
-                 kwaliteit van de ondersteuning aan andere afdelingen
 
Bodemonderzoek en -sanering
 
-                 draagt zorg voor de uitvoering van en beoordeelt meer complex bodemonderzoek en –sanering in het kader van o.a. vergunningverlening, bouwvergunningen, grondoverdracht
-                 is verantwoordelijk voor de aspecten tijd, geld, kwaliteit en communicatie inzake saneringsprojecten en bodemonderzoeken.
 
Prestatie-indicatoren
-                 beoordeling van bodemonderzoeken
-                 kwaliteit van de bodemsaneringsprojecten
 
 
Uitvoering bouwstoffenbesluit, grondstromen en bodembeheer en –zonering
 
-                 draagt zorg voor de uitvoering van het bouwstoffenbesluit en beoordeelt onderzoeken
-                 draagt zorg voor de advisering over opslag van vrijkomende grond en voor toepassing elders en geeft gemeenten ondersteuning bij grondwerken
-                 draagt zorg voor actuele bodemkwaliteitskaarten
 
 
Prestatie-indicatoren
-                 uitvoering van het bouwstoffenbesluit en beoordeling van onderzoeken
-                 passendheid van grondopslag en toepassing van grond
-                 actualiteit van bodemkwaliteitskaarten
 
Uitvoering bevoegd gezag taken Wet Bodembescherming gemeente Leiden.
 
-                 nemen van beschikkingen Ernst en Urgentie (Spoed) en Saneringsplan
-                 fungeert als 1e aanspreekpunt voor alle met het bevoegd gezag samenhangende bodemvraagstukken
-                 bepalen van de werkvoorraad en zorg dragen voor aanpak van de werkvoorraad in samenwerking met de gemeente Leiden
 
Prestatie-indicatoren
-                 kwaliteit en tijdigheid van beschikkingen 
-                 kwaliteit van adviezen
-                 omvang van de werkvoorraad en kwaliteit van de aanpak
 
 
ONTWIKKELINGEN
 
Gemeenten krijgen meer vrijheid en verantwoordelijkheid om een eigen bodem-(sanerings)beleid te ontwikkelen en invulling te geven aan gebiedsgericht maatwerk, onder andere door overdracht van taken en bevoegdheden vanuit de provincie.
 
In toenemende mate zullen bodemvraagstukken meegenomen worden in plan- en investeringsbeslissingen.
 
Bodemkwaliteitskaarten en bodeminformatiesystemen zijn in opkomst. Doel is inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit en actief sturing te geven aan toepassing van grondstromen.
 
 
KRITIEKE SITUATIES
 
Moet in staat zijn relevante ontwikkelingen op het gebied van bodemonderzoek, -sanering en –bescherming te signaleren en te vertalen naar de eigen organisatie.
Moet in staat zijn in interne en externe overlegsituaties uitgangspunten en adviezen uit te dragen en standpunten te verdedigen.
 
 
COMPETENTIES
 
 Gedragsvaardigheden
 
-                 mondelinge presentatie
-                 overtuigingskracht
-                 schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
-                 omgevingsbewustzijn
-                 oordeelsvorming
-                 probleemanalyse

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten