Adviseur milieukwaliteit, cluster geluid

Standplaats:
Leiden
Startdatum:
01.12.2018
Einddatum:
28.02.2019
Uren per week:
36

OMGEVINGSDIENST WEST-HOLLAND
 
FUNCTIEPROFIEL
 
(Staf)afdeling               : Omgevingsmanagement, cluster geluid
Naam functie               : Adviseur milieukwaliteit,
Functienummer           : 302

 

1.        DOEL VAN DE AFDELING 

Binnen de afdeling Omgevingsmanagement is kennis gebundeld van verschillende specialismen. De afdeling is verantwoordelijk voor advisering aan de
opdrachtgever en de interne organisatie. Daarnaast worden vergunningen en meldingen behandeld. De afdeling is gericht op voortdurende innovatie en verbetering in
methoden en technieken die ten goede komen aan de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering en werkt intensief samen en deelt kennis met deelnemers en (keten)partners en verbetert en bewaakt de veiligheid en omgevingskwaliteit van inwoners en bedrijven.


2         DOEL VAN HET CLUSTER GELUID


Het cluster geluid adviseert zowel intern als extern over geluid bij vergunningen, evenementen, ruimtelijke plannen en klachten. Het betreft wegverkeerslawaai, industrielawaai, railverkeerslawaai, vliegtuiglawaai en bouwlawaai. Het cluster geluid bestaat uit adviseurs en medewerkers van de afdeling Omgevingsmanagement en Toezicht en Handhaving. 3.        DOEL FUNCTIE

Adviseren op het gebied van geluid en ondersteunen bij de vergunningverlening en naleving van wet- en regelgeving op dit gebied. Eventueel uitvoeren van onderzoeken.


4.        POSITIE

Legt verantwoording af aan de teamleider van de afdeling Omgevingsmanagement, cluster geluid.

Heeft contact met medewerkers, gemeenten, hogere overheden en externe uitvoerders waarbij het gaat om het verstrekken van informatie in een vakinhoudelijke adviserende rol. Anderen moeten overtuigd worden.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn hoofd- en richtlijnen en wet- en regelgeving (met name de Wet geluidhinder en Wet milieubeheer) als uitgangspunten voorhanden.5         RESULTAATGEBIEDEN

Advisering op het vakgebied geluid

 • adviseren bij ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen en omgevingsvisies voor een goede inbreng van milieu-expertise en bij projecten waarbij (spoor)wegverkeer- en industrielawaai (zonebeheer) onderdeel uitmaken van ruimtelijke ontwikkelingsopgaven
 • adviseren in en beoordelen van akoestische rapportages
 • betrokken bij omgevingsvergunningaanvragen
 • Voert de overleg met de betrokken instanties over onderzoeken. 

Prestatie-indicatoren

 • Kwaliteit van de adviezen;
 • Tijdigheid
 • Kwaliteit van de ondersteuning aan andere clusters en afdelingen
   


6.          ONTWIKKELINGEN


Er is een duidelijke tendens naar een verdergaande decentralisatie van taken en bevoegdheden waardoor een grotere beleidsruimte ontstaat. Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor gemeenten om zelf lokaal beleid (bijv. op het terrein van geluid en lucht) vast te stellen. De samenhang van het milieubeleid met de ruimtelijke ontwikkelingen maken het ook noodzakelijk om specifiek naar gebieden te kijken om te bezien welke milieukwaliteit daar gerealiseerd kan of moet worden. 


 7.         KRITIEKE SITUATIES

De adviseur is in de praktijk specialist op het vakgebied geluid. Moet in staat zijn relevante ontwikkelingen op het vakgebied te signaleren en te vertalen naar de
eigen organisatie. 


Moet in staat zijn in in- en externe overlegsituaties uitgangspunten en adviezen uit te dragen en standpunten te verdedigen.


8.          COMPETENTIES

8.1        Gedragsvaardigheden

 
 • Mondelinge presentatie
 • Overtuigingskracht
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Oordeelsvorming
 • Probleemanalyse

  8.2        Kennis
 • HBO- opleiding
 • Ruime ervaring op het vakgebied
 • gedegen juridische kennis van wetgeving op het gebied van geluid
 • innovatief binnen het vakgebied en vertaling naar concrete voorstellen

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten