Juridisch adviseur

Standplaats:
Leiden
Startdatum:
01.12.2018
Einddatum:
31.03.2019
Maximaal tarief:
€ 100.00
Uren per week:
36

 

OMGEVINGSDIENST WEST-HOLLAND

  
FUNCTIEPROFIEL
 
(Staf)afdeling                                              :    Toezicht & bedrijven
Naam functie                                              :    Juridisch adviseur  
Functienummer                                          :    206
 
 
 
1.           DOEL VAN DE AFDELING 
 
De afdeling Toezicht en Handhaving ontwikkelt het operationeel milieubeleid gericht op bedrijven, draagt zorg voor de naleving van de milieuwetgeving door o.a. 
toezicht en handhaving en voert tevens preventieve en stimulerende bedrijfsgerichte milieutaken uit. Bij de afdeling is de juridische expertise voor de
Omgevingsdienst ondergebracht.

 
 
2.           DOEL VAN DE FUNCTIE
 
Het ontwikkelen van beleid en adviseren over complexe juridische milieuaangelegenheden, waaronder bodemzaken. Het adviseren van de directie betreffende
juridische zaken in brede zin. Het betreft enerzijds privaatrechtelijke aangelegenheden zoals contractszaken, verzekeringskwesties, aansprakelijkheid en
anderzijds meer algemene zaken op publiekrechtrechtelijk gebied zoals de wet gemeenschappelijke regeling en mandaatvraagstukken.

 
 
3.           POSITIE
 
 
De juridisch adviseur legt verantwoording af aan het hoofd van de afdeling Toezicht en Handhaving
 
Tijdens het verdedigen van de Omgevingsdienst West-Holland bij gerechtelijke instanties gaat het om het overtuigen van anderen. Bij de uitvoering van de
werkzaamheden zijn hoofd- en richtlijnen en wet- en regelgeving (zoals milieuwetgeving) als uitgangspunten voorhanden.

 
 
4.           RESULTAATGEBIEDEN
 
4.1         Beleidsontwikkeling en advisering:
 
op het gebied van juridische milieuaangelegenheden
 
-              Verricht onderzoek, volgt en evalueert relevante ontwikkelingen;
-              Vertaalt deze in voorstellen en notities;
-              Adviseert het management;
-              Draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid op het vakgebied;
-              Draagt zorg voor de uitwerking van vastgesteld beleid in concrete verordeningen, regelingen, maatregelen e.d.;
-              Fungeert als eerste aanspreekpunt op het gebied van juridische aangelegenheden.
 
overige juridische aangelegenheden:
 
-              Signaleert juridische ontwikkelingen de omgevingsdienstbetreffende; 
-              Vertaalt deze in voorstellen en notities;
-              Adviseert het management;
-              Draagt zorg voor de uitwerking van vastgesteld beleid in concrete verordeningen, regelingen, maatregelen e.d.;
-              Fungeert als eerste aanspreekpunt op het gebied van juridische aangelegenheden. 

 

 


Prestatie-indicatoren

 

-              Kwaliteit en tijdigheid van beleidsnotities;
-              Kwaliteit van de adviezen.
 
4.2         Behandeling complexe juridische aangelegenheden
 
-              Behandelt complexe bezwaar- en beroepsschriften;
-              Vertegenwoordigt de Omgevingsdienst West-Holland bij gerechtelijke instanties;
-              Zet wettelijke bepalingen om in werkprocedures. 


Prestatie-indicatoren

 

-              Kwaliteit van de toetsing en beoordeling van (complexe) handhavingsaangelegenheden;
-              Aantal en kwaliteit van de behandelde bezwaar- en beroepsschriften;
-              Kwaliteit van de juridische ondersteuning.
 
 
 
 
5.           ONTWIKKELINGEN
 
De integratie van het milieubeleid met andere beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, verkeer en vervoer e.d. zal steeds meer gestalte gaan
krijgen waardoor bij de ontwikkeling van beleid, dus ook inzake juridische aangelegenheden steeds meer afgestemd moet worden op de andere beleidsterreinen.
Om dit te realiseren wordt een deel van de activiteiten projectmatig opgezet. Hierdoor wordt de interactie tussen de verschillende onderdelen bevorderd.

 
Er moet steeds meer samengewerkt gaan worden met de doelgroepen zodat draagvlak en bewustwording verkregen wordt om tot een succesvoller milieubeleid te
komen.

 
Binnen de bedrijfsgerichte milieutaken, vergunningverlening en handhaving vindt een omslag plaats van kwantiteit naar kwaliteit. Dit betekent dat de nadruk steeds
meer komt te liggen op serviceverlening en inspelen op de wensen en verwachtingen van de klanten. Dit kwaliteitsbewustzijn is niet alleen extern gericht maar moet
ook gericht zijn op de interne dienstverlening.

 
De omgevingsdienst voert alle taken uit op bodemgebied voor de gemeente leiden. Het betreft deels een nieuwe taak met een gecompliceerd juridisch instrumentarium
waarbij grote gezondheidsrisico’s en financiële belangen in het geding kunnen zijn.

 
De Omgevingsdienst West Holland is een nieuwe organisatie gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen. De juridische constructie, de taken en
bevoegdheden vergen een juiste gedoseerde juridische onderbouwing, moeten worden verdedigd en vragen veel verduidelijking.

 
 
6.           KRITIEKE SITUATIES
 
Moet in staat zijn relevante ontwikkelingen op het gebied van juridische (milieu)aangelegenheden te signaleren en te vertalen naar de eigen organisatie.
 
Moet in staat zijn in in- en externe overlegsituaties uitgangspunten en adviezen uit te dragen en standpunten te verdedigen. 
 
 
7.       COMPETENTIES
 
7.1     Gedragsvaardigheden
 
-              Mondelinge presentatie
-              Overtuigingskracht
-              Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
-              Omgevingsbewustzijn
-              Oordeelsvorming
-              Probleemanalyse
 
7.2     Kennis
 
-              Academisch werk- en denkniveau
-              Brede juridische kennis
-              Kennis van het milieurecht
-              Ruime ervaring op het vakgebied

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten