Medewerker handhaving Milieu

Standplaats:
Leiden
Startdatum:
17.06.2019
Einddatum:
31.12.2019
Maximaal tarief:
€ 65.00
Uren per week:
36

1.           DOEL VAN DE AFDELING
De afdeling Toezicht en handhaving ontwikkelt het operationeel milieubeleid gericht op bedrijven, draagt zorg voor de naleving van de milieuwetgeving door o.a. vergunningverlening en handhaving en voert tevens preventieve en stimulerende bedrijfsgerichte milieutaken uit.
  
2.           DOEL VAN DE FUNCTIE
Zorgdragen voor de naleving van de milieuwetgeving door het verrichten van handhavingsactiviteiten
  
3.           POSITIE
Legt verantwoording af aan de Teamleider Toezicht. 
Heeft contact met burgers en bedrijven waarbij het gaat om het verstrekken van informatie in een vakinhoudelijke adviserende of controlerende rol. Anderen moeten overtuigd worden.  Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn hoofd- en richtlijnen en wet- en regelgeving (met name de Wet milieubeheer) als uitgangspunten voorhanden.
  
4.           RESULTAATGEBIEDEN
 
4.1         Handhaving      

 • controleert bij bedrijven op naleving en uitvoering van milieuwetgeving en beheer;
 • onderzoekt en behandelt klachten;
 • adviseert over te nemen maatregelen;
 • rapporteert over geconstateerde afwijkingen en verzorgt aanschrijvingen;
 • informeert over milieuregelgeving en -procedures.

 
Prestatie-indicatoren

 • aantal controles
 • kwaliteit van de adviezen
 • klantgerichtheid
 • naleefgedrag 

4.2         Adviezen milieubeheer en -maatregelen
 -            Adviseert over milieubeheer en -maatregelen.
 
4.3     Handhavingacties
Verricht preventieve en stimulerende bedrijfsgerichte milieutaken (bedrijfsinterne milieuzorg, afvalpreventie, vervoersplan).
 
           Prestatie-indicatoren            
-            kwaliteit en bijdrage preventieve en stimulerende bedrijfsgerichte milieutaken 
 
5.           ONTWIKKELINGEN
Het instrument handhaving wordt steeds gerichter ingezet (op basis van milieuprioriteiten). Er wordt niet alleen meer gekeken naar de aanwezigheid van milieuvoorzieningen maar breder naar het totale milieubelastingprofiel van een bedrijf, waaronder toezicht op verruimde reikwijdteaspecten en administratieve controles (handhaving nieuwe stijl). Tevens moet gestreefd worden naar een betere samenwerking tussen handhavingpartners waardoor handhavingprojecten integraal en/of gebiedsgericht worden ingevuld. Er moet steeds meer samengewerkt gaan worden met de doelgroepen zodat draagvlak en bewustwording verkregen wordt om tot een succesvoller milieubeleid te komen.
 
 6.           KRITIEKE SITUATIES
- Moet in staat zijn in interne en externe overlegsituaties uitgangspunten en adviezen uit te dragen en standpunten te verdedigen.
- Moet kunnen omgaan met tegenstrijdige belangen en moet zich kunnen profileren als een onafhankelijke partij in conflictsituaties.

  7.       COMPETENTIES

7.1      Gedragsvaardigheden

 • mondelinge presentatie
 • overtuigingskracht
 • flexibel gedrag
 • omgevingsbewustzijn
 • oordeelsvorming
 • probleemanalyse
 • integriteit  

7.2 Kennis 

 • kennis van milieurecht en milieu(chemie)
 • enige ervaring op het vakgebied
 • Kennis van toezicht op de provinciale milieuverordening is een pré
 • ervaring als BOA Domein 2
 • ervaring met het controleren van bedrijven op de milieuvoorschriften is een pré
 • minimaal 5 jaar werkervaring als Toezichthouder Milieu in de afgelopen 8 jaar.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten