Toezichthouder bouw

Standplaats:
Leiden
Startdatum:
01.04.2019
Einddatum:
30.09.2019
Maximaal tarief:
€ 75.00
Uren per week:
36

OMGEVINGSDIENST WEST-HOLLAND
 
FUNCTIEPROFIEL
 
(Staf)afdeling                                                    :           Dienstverlening
Naam functie                                                    :           Medewerker bouwtoezicht
Functienummer                                               :          

 

 
 
1.         DOEL VAN DE AFDELING
De afdeling Dienstverlening heeft tot doel ervoor te zorgen dat bedrijven en particulieren op het gebied van milieu, bouw en boden zich houden aan wet- en regelgeving. De afdeling zet hiertoe verschillende controle, toezicht en handhavingsinstrumenten in.
 
 
 
2.         DOEL FUNCTIE
 
Zorgt voor de naleving van de wetgeving op het gebied van bouwen & wonen, ruimtelijke ordening en gemeentelijke verordeningen (voor zover bouw gerelateerd) door het verrichten van toezicht- en handhaving activiteiten.
 
3.         POSITIE
 
Legt verantwoording af aan het afdelingshoofd Dienstverlening.  Heeft contact met burgers en bedrijven waarbij het gaat om het verstrekken van informatie in een vakinhoudelijke adviserende of controlerende rol. Anderen moeten overtuigd worden. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn bedrijfsdoelen, richtlijnen en wet- en regelgeving (met name de Wabo en de Woningwet) als uitgangspunten voorhanden.

 1. RESULTAATGEBIEDEN

 

 1. Toezicht en Handhaving
 • houdt toezicht bij uitvoering vergunde bouwactiviteiten en controle op naleving en uitvoering van bouwwetgeving
 • constateert illegale bouw en  strijdig gebruik
 • onderzoekt en behandelt klachten
 • adviseert over te nemen maatregelen
 • rapporteert over geconstateerde afwijkingen
 • stelt controlebrieven op
 • informeert over bouwregelgeving en –procedures
 • bepaalt aan de hand van het handhavingsbeleid de juiste strategie om te komen tot correcte naleving van de wet- en regelgeving
 • onderhoudt contacten met aannemers, projectontwikkelaars en overige betrokkenen bij bouwwerken
 • adviseert bij vergunningverlening
 • betrokken bij de rampenorganisatie
 • legt indien nodig een bouwstop op
 • voert taken in het kader van de BAG uit
 • controleert op naleving van opgelegde lasten (onder dwangsom of bestuursdwang)
 • Voeren van toezicht over diverse en grote projecten.

 
Prestatie-indicatoren

 • aantal  toezichtactiviteiten en controles
 • kwaliteit van de controles
 • integrale samenwerking
 • klantgerichtheid
 • naleefgedrag
 • aantal behandelde klachten

 
4.2       Adviezen bouwbeheer en -maatregelen
 adviseert over bouw- en RO zaken

     Prestatie-indicatoren
kwaliteit van het uitgevoerde toezicht, de controles en adviezen

 1.    Handhavingacties

             verricht preventieve gerichte handhavingacties bouw- en RO taken   

Kwaliteit en bijdrage preventieve handhavingacties bouw en RO taken

 1. ONTWIKKELINGEN

 
In navolging van het milieutoezicht zal er de komende tijd moeten worden gewerkt naar een taakuitvoering overeenkomstig de eisen uit het BOR. Naast een kwalitatief goede uitvoering van de taken zal vooral aandacht worden besteed aan de integraliteit van de handhaving, zoals dat wordt voorgestaan op grond van de Wabo. Tevens zal worden gewerkt aan digitalisering van het toezicht. Dit is van belang omdat het aanvragen van bouwvergunningen in toenemende mate plaats vindt via digitale weg waardoor de toezichthouders niet meer de beschikking hebben over analoge tekeningen.
Een toenemend aantal bouwwerken  valt onder de regeling voor vergunningsvrij bouwen. Voor dergelijke bouwwerken hoeft geen vergunning aangevraagd te worden en er hoeft ook geen melding te worden gedaan. De bouwwerken moeten echter wel voldoen aan het Bouwbesluit en moeten bovendien worden opgenomen in de BAG. Daaruit volgt dat ook toezicht moet worden gehouden op deze vergunningsvrije bouwwerken.
 
6.         KRITIEKE SITUATIES
 
Moet in staat zijn in interne en externe overlegsituaties uitgangspunten en adviezen uit te dragen en standpunten te verdedigen.
Moet kunnen omgaan met tegenstrijdige belangen en moet zich kunnen profileren als een onafhankelijke partij in conflictsituaties.
Moet snel en overtuigend beslissingen kunnen nemen die vergaande consequenties kunnen hebben. De toezichthouder moet in eerste instantie zelf beslissen of er een bouwstop wordt opgelegd.
 
7.         COMPETENTIES
 
7.1          Gedragsvaardigheden

 • mondelinge presentatie
 • samenwerkingsgericht
 • overtuigingskracht
 • flexibel gedrag
 • bestuurlijke sensitiviteit
 • oordeelsvorming
 • analytisch vermogen
 • integriteit
 • in staat eigen werk te plannen en te organiseren
 • in staat zelfstandig toezicht projecten te leiden.

 
7.2          Kennis

 • een op de functie gerichte opleiding op MBO-niveau
 • kennis van bouwregelgeving
 • enige ervaring op het vakgebied

De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA. Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, die dan de offerte indient.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten